Fiskestell

FISKESTELL anno 2010

29.7 ble 5000 tosomrige ørretyngel satt ut i fjellvannene i Gildeskål og Meløy. Helikopter fra Heli-team fraktet yngelen fra Bodø Jeger & Fiskeforenings klekkeri ved Soløyvannet opp til demninga ved Storglomvann. På grunn av tett tåke i Sundsfjorden måtte helikopteret følge kystriksveien til Glomfjord . Dette gjorde at transporten inn på fjellet tok noe lengre tid. Bodø Jeger & Fisk har fra i år tatt i bruk en ny type beholdere for transport av yngel. Beholderne er utstyrt med ventil for et-terfylling av oksygen. Det var imidlertid fylt alt for mye fisk i hver beholder (500). Dette resulterte i at ca halvparten av yngelen døde (egen rapport på dette forholdet er levert statkraft). Etter omlas-ting ved Storglomvann ble yngelen fløyet ut i tre omganger til de ulike vann. Etter rundt 50 minut-ter var jobben gjort.

Fordeling i vannene:

Opprinnelig plan for utsetting ble ikke fulgt til punkt og prikke. Dette på grunn av at mye av fisken var i svært dårlig kondisjon ved ankomst Storglomvann. Fisken måtte omlastes og fordeles på nærliggende vann så fort som mulig.

1500 yngel ble plassert i Svalvann, 1000 i Øvre Glomvann, 1000 i Sundvann, 500 i Navnløs, 500 i Sandvann og 500 i vann 700.

Det er fortsatt et etterslep på utsetting av fisk, slik at Statkraft også for 2011 vil sette ut for å ta igjen etterslepet.

Det er også kommet forslag fra Fylkesmannen om endring i utsetting av fisk. For oss betyr dette følgende:

Utsetting av 1000 ensomrige ørret i Øvre Glomvann opprettholdes => Statkraft
Utsetting av 4000 ensomrige ørret i Navnløs/Sandvann => Statkraft
Utsetting av 2000 ensomrige ørret i Svalvann => Statkraft
Opphør utsetting 1000 ensomrige ørret i Øvre Naver

Småfisken har landet

I sommer ble en betydelig mengde yngel satt ut i fjellvannene, og helikopter fra Heli-team fraktet yngelen opp på fjellet. Etter omlasting ved Storglomvann ble yngelen flyet ut i tre omganger til de ulike vann. Etter rundt 50 minutter var alle på plass.

Overlever
155 småfisk ble passert i Svalvann, 1000 i Øvre Glomvann og Nedre Sundvann, mens 500 nye småfisk ble satt ut i Navnløs, Sandvann og Vann 700. I følge konsesjonen er Statkraft pliktig til årlig å sette ut til sammen 6000 stk 1-årig ørretyngel på Glomfjellet.
- Istedenfor å sette ut 1-årig ørretyngel settes det heller ut 2-årig yngel da den har større overlevelsesprosent. Enkelte år har det ikke vært mulig å få tak i yngel fra distriktet, og av den grunn har det ikke blitt satt ut yngel, forteller nestleder Halvard Amundsen i GJFF.

Gytebekker
Han legger til at de har et etterslep på 2 år som skal tas inn de neste to årene hvis det er yngel tilgjengelig i distriktet.
Det er Bodø jeger- og fiskeforening som leverer yngelen fra sitt anlegg ved Sollivatnet i Bodø kommune.
- Det er viktig å få tilført vannene på Glomfjellet yngel da det er dårlig reproduksjon i enkelte vann på grunn av få gytebekker til vannene, sier Amundsen.
Om noen år vil nok en heldig fisker få en av de små ynglene på kroken eller i garn, men da atskillig større.